Skip i'r prif gynnwys

Polisi Preifatrwydd - Dyddiad dod i rym: 18 Rhagfyr 2018

Awdur: Tech Support Wedi'i Addasu Diwethaf: 2018-12-19

Er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn deddfau preifatrwydd data, yn benodol y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) yn yr Undeb Ewropeaidd, rydyn ni wedi diweddaru ein Polisi Preifatrwydd ac wedi ychwanegu mwy o fanylion am ba wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, pam rydyn ni'n ei chasglu, a sut y gallwch chi ymarfer eich hawliau preifatrwydd.

("ExtendOffice"Neu"we") parchu eich preifatrwydd ac rydym wedi ymrwymo i'w warchod trwy ein cydymffurfiad â'r Polisi Preifatrwydd hwn. Mae eich preifatrwydd yn flaenoriaeth yn ExtendOffice.

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio'r mathau o wybodaeth, gan gynnwys Data Personol, a gasglwn gennych pan ymwelwch â'r wefan hon https://www.extendoffice.com/ ("Gwefan") a defnyddio ein cynhyrchion a'n gwasanaethau fel y disgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn, sut rydym yn prosesu'r data hwnnw, a'ch opsiynau i gael mynediad at eich data neu ei ddiweddaru.

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i wybodaeth a gasglwn:

trwy ein Gwefan (gan gynnwys ein fforymau a ffurflenni sylwadau);

trwy ddefnyddio ein cynhyrchion a'n gwasanaethau;

trwy e-bost a negeseuon electronig eraill rhyngoch chi a ni (gan gynnwys ein gwasanaethau cymorth technegol).

Nid yw'n berthnasol i wybodaeth a gesglir gan unrhyw drydydd parti, gan gynnwys trwy unrhyw raglen neu gynnwys a allai gysylltu â'r Wefan neu gyda'n cynhyrchion neu fod yn hygyrch iddi.
Darllenwch y polisi hwn yn ofalus i ddeall ein polisïau a'n harferion o ran eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ei drin. Os nad ydych yn cytuno â'n polisïau a'n harferion, peidiwch â defnyddio ein Gwefan. Trwy gyrchu neu ddefnyddio ein Gwefan, rydych chi'n cytuno i'r Polisi Preifatrwydd hwn. Gall y Polisi Preifatrwydd hwn newid o bryd i'w gilydd. Bernir bod eich defnydd parhaus o'r Wefan hon ar ôl i ni wneud newidiadau yn derbyn y newidiadau hynny, felly gwiriwch y Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Rydyn ni'n mynd i drafferth mawr i'w amddiffyn. Mae'r Polisi Preifatrwydd Cwsmer hwn yn cynnwys pam rydyn ni'n casglu'ch gwybodaeth bersonol, pa wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, beth rydyn ni'n ei defnyddio a sut rydyn ni'n ei gwarchod.

Pam rydyn ni'n casglu'ch gwybodaeth bersonol?

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol oherwydd ei fod yn ein helpu i ddarparu lefel uwch o wasanaeth i gwsmeriaid. Mae'n ein galluogi i roi mynediad cyfleus i chi i'n cynhyrchion a'n gwasanaethau a chanolbwyntio ar gategorïau sydd o'r diddordeb mwyaf i chi. Yn ogystal, mae eich gwybodaeth bersonol yn ein helpu i gael eich postio ar y cyhoeddiadau cynnyrch diweddaraf, diweddariadau meddalwedd, cynigion arbennig, a digwyddiadau yr hoffech chi glywed amdanynt o bosib.

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu? Ar gyfer beth rydyn ni'n ei ddefnyddio?

Rydym yn casglu eich gwybodaeth bersonol oherwydd ei fod yn ein helpu i ddarparu lefel uwch o wasanaeth i gwsmeriaid. Mae'n ein galluogi i roi mynediad cyfleus i chi i'n cynhyrchion a'n gwasanaethau a chanolbwyntio ar gategorïau sydd o'r diddordeb mwyaf i chi. Yn ogystal, mae eich gwybodaeth bersonol yn ein helpu i gael eich postio ar y cyhoeddiadau cynnyrch diweddaraf, diweddariadau meddalwedd, cynigion arbennig, a digwyddiadau yr hoffech chi glywed amdanynt o bosib.

Pa wybodaeth ydyn ni'n ei chasglu? Ar gyfer beth rydyn ni'n ei ddefnyddio?

  • ExtendOffice cymryd rhagofalon - gan gynnwys mesurau gweinyddol, technegol a chorfforol - i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol rhag colled, lladrad a chamddefnydd, yn ogystal â mynediad heb awdurdod, datgelu, newid a dinistrio.
  • Mae ExtebdOffice yn defnyddio gweinydd diogel a gynhelir gan MyCommerce a phroseswyr cardiau credyd 3ydd parti eraill sy'n amgryptio gwybodaeth bersonol y cwsmer cyfan gan gynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad dod i ben cerdyn credyd rhif cerdyn credyd ac ati cyn ei anfon atom. Mae amgryptio yn gweithio i atal unrhyw ddefnydd maleisus o'ch gwybodaeth bersonol.
  • Gallwch chi ein helpu ni hefyd trwy gymryd rhagofalon i amddiffyn eich data personol pan fyddwch chi ar y Rhyngrwyd. Newidiwch eich cyfrineiriau yn aml gan ddefnyddio cyfuniad o lythrennau a rhifau, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n defnyddio porwr gwe diogel fel FireFox.

MyCommerce

MyCommerce yw prif ddarparwr masnach gofrestru'r diwydiant meddalwedd. ExtendOffice yn defnyddio MyCommerce i ddarparu pryniant diogel a chyflym iawn ar-lein i chi. I gael mwy o wybodaeth am y MyCommerce, ewch i yma.

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis.

I'r graddau nad yw'r cwcis hynny'n hollol angenrheidiol ar gyfer darparu ein gwefan a'n gwasanaethau, byddwn yn gofyn i chi gydsynio i'n defnydd o gwcis pan fyddwch chi'n ymweld â'n gwefan gyntaf.

Mae cwci yn ffeil sy'n cynnwys dynodwr (cyfres o lythyrau a rhifau) sy'n cael ei anfon gan weinydd gwe i borwr gwe ac mae'n cael ei storio gan y porwr. Yna caiff y dynodydd ei anfon yn ôl i'r gweinydd bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen o'r gweinydd.

Gall cwcis fod yn chwcis "cyson" cwcis neu "sesiwn": bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau'n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben, oni bai ei fod wedi'i ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; bydd cwci sesiwn, ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr, pan fydd y porwr ar gau.

Fel arfer nid yw cwcis yn cynnwys unrhyw wybodaeth sy'n dynodi defnyddiwr yn bersonol, ond efallai y bydd gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei storio amdanoch chi yn gysylltiedig â'r wybodaeth a gedwir yn y cwcis a'i gael o gwcis.

Rydym yn defnyddio cwcis ar gyfer y dibenion canlynol:

1. dilysu - rydym yn defnyddio cwcis i'ch adnabod pan ymwelwch â'n gwefan ac wrth i chi lywio ein gwefan (y cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: [adnabod cwcis]);

2. statws - rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i benderfynu a ydych wedi mewngofnodi i'n gwefan (y cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: [adnabod cwcis]);

3. trol siopa - rydym yn defnyddio cwcis i gynnal cyflwr eich trol siopa wrth i chi lywio ein gwefan (y cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: [adnabod cwcis]);

4. personoli - rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am eich dewisiadau ac i bersonoli ein gwefan i chi (y cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: [adnabod cwcis]);

5. diogelwch - rydym yn defnyddio cwcis fel elfen o'r mesurau diogelwch a ddefnyddir i amddiffyn cyfrifon defnyddwyr, gan gynnwys atal defnydd twyllodrus o gymwysterau mewngofnodi, ac i amddiffyn ein gwefan a'n gwasanaethau yn gyffredinol (y cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: [adnabod cwcis]); a

6. dadansoddiad - rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i ddadansoddi defnydd a pherfformiad ein gwefan a'n gwasanaethau (y cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: [adnabod cwcis]).

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth am ddefnydd y wefan trwy gyfrwng cwcis. Defnyddir y wybodaeth a gasglwyd yn ymwneud â'n gwefan i greu adroddiadau am y defnydd o'n gwefan. Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: https://www.google.com/policies/privacy/. Y cwcis perthnasol yw: [nodwch gwcis].

Rheoli cwcis

Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn eich galluogi i wrthod derbyn cwcis a dileu cwcis. Mae'r dulliau ar gyfer gwneud hynny yn amrywio o borwr i borwr, ac o fersiwn i fersiwn. Fodd bynnag, gallwch chi gael y wybodaeth ddiweddaraf am blocio a dileu cwcis drwy'r cysylltiadau hyn:

(A) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Rhyngrwyd archwiliwr);

(D) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); a

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Bydd blocio pob cwcis yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb nifer o wefannau.

Os byddwch chi'n blocio cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r holl nodweddion ar ein gwefan.

Newidiadau i’r Polisi Preifatrwydd hwn

ExtendOffice caiff ddiwygio'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu am welliannau neu newidiadau o'r fath trwy ddiweddaru'r “Dyddiad Effeithiol” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

ExtendOffice Gwybodaeth Cyswllt

Os hoffech gysylltu â ni gyda chwestiynau neu sylwadau yn ymwneud â'n Polisi Preifatrwydd neu os ydych chi'n teimlo nad yw eich ymholiad neu'ch cais wedi cael sylw er eich boddhad, cysylltwch â ni ExtendOffice trwy e-bost: .