Skip i'r prif gynnwys

Diwedd Defnyddiwr Cytundeb Trwydded

Diweddariad: 10 / 16 / 2019

Mae'n angenrheidiol ichi gytuno i gael eich rhwymo gan delerau'r drwydded hon cyn y caniateir ichi barhau i osod y feddalwedd. Trwy glicio ar yr eicon [nodwch] neu [a dderbynnir] isod, neu trwy osod, copïo, neu ddefnyddio'r feddalwedd fel arall, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan delerau'r drwydded hon gan gynnwys yr ymwadiadau gwarant, cyfyngiadau ar atebolrwydd a darpariaethau terfynu.

PWYSIG IAWN - DARLLENWCH YN OFALUS: Mae'r Cytundeb Trwydded Meddalwedd hwn (o hyn ymlaen, y "TRWYDDED" hwn) yn gytundeb cyfreithiol rhyngoch chi (naill ai unigolyn neu endid sengl) a ExtendOffice (a elwir yma yn AWDUR), awdur y cynnyrch meddalwedd (a elwir yma yn MEDDALWEDD). Mae MEDDALWEDD yn golygu'r cynnyrch meddalwedd a phopeth sydd wedi'i gynnwys yn ei becynnau dosbarthu swyddogol, fel y ddogfennaeth, llyfrgelloedd, a'r holl ffeiliau eraill.

GAN DDEFNYDDIO'R MEDDALWEDD, RYDYCH YN DERBYN Y TELERAU HYN. OS NAD YDYCH YN DERBYN HYN, PEIDIWCH Â DEFNYDDIO'R MEDDALWEDD YN UNRHYW FFYRDD. INSTEAD, YN DYCHWELYD I'R ADWERTHWR AM AD-DALU NEU DILEU UNRHYW GIPPIAU'R MEDDALWEDD YN EICH SEFYLLFA.

Grant Trwydded

Diogelir y MEDDALWEDD gan gyfreithiau hawlfraint a chytuniadau hawlfraint rhyngwladol, yn ogystal â deddfau a chytuniadau eiddo deallusol eraill. Mae'r MEDDALWEDD wedi'i drwyddedu, nid ei werthu.

Mae'r DRWYDDED hon yn rhoi'r hawliau canlynol i chi:

* Am drwydded Tanysgrifio: Mae'r DRWYDDED hon yn rhoi'r hawliau canlynol i chi yng nghyfnod tanysgrifio'r MEDDALWEDD. Mae tanysgrifiad y feddalwedd wedi'i drwyddedu ar gyfer defnyddiwr sengl; hynny yw, rhaid i bawb sy'n defnyddio'r MEDDALWEDD mewn tanysgrifiad fod â thrwydded tanysgrifio. (Hynny yw, rhaid prynu un drwydded tanysgrifio ar gyfer pob defnyddiwr.). Pan ddaeth y cyfnod tanysgrifio i ben, NI fydd eich tanysgrifiad yn cael ei adnewyddu'n awtomatig. Ar ôl i'r cyfnod tanysgrifio ddod i ben, nid oes gennych hawl bellach i dderbyn yr hawliau canlynol heb brynu tanysgrifiad newydd.

A. Mae'r telerau trwydded hyn yn caniatáu gosod a defnyddio un copi o'r MEDDALWEDD ar un ddyfais, ynghyd â hawliau eraill, i gyd fel y disgrifir isod.

B. GOSOD A HAWLIAU DEFNYDDIO. Cyn i chi ddefnyddio'r feddalwedd o dan drwydded, rhaid i chi aseinio'r drwydded honno i un ddyfais. Y ddyfais honno yw'r "ddyfais drwyddedig." Ystyrir bod rhaniad neu lafn caledwedd yn ddyfais ar wahân.

C. Dyfais Drwyddedig. Gallwch osod a defnyddio un copi o'r feddalwedd ar y ddyfais drwyddedig. Os ydych chi'n gosod copi o'r Meddalwedd ar Weinydd Terfynell neu Weinydd Citrix, mae angen trwydded ar wahân ar gyfer pob bwrdd gwaith corfforol y gellir cyrchu'r cais ohono.

D. Dyfais Symudol. Gallwch osod copi arall ar ddyfais gludadwy i'w ddefnyddio gan brif ddefnyddiwr sengl y ddyfais drwyddedig.

E. Trwyddedau Cyfrol. Mae AWDUR yn cyflenwi gostyngiad gwych ar gyfer Trwyddedau Cyfrol. Os ydych wedi prynu Trwyddedau Cyfrol (gwnaethoch nodi sawl copi o'r feddalwedd pan wnaethoch ei brynu), gellir gosod a defnyddio'r Meddalwedd at ddibenion mewnol yn unig. Nid yw maint eich dyfais drwyddedig y mae'r feddalwedd wedi'i gosod arni yn fwy nag un gwaith o drwyddedau. Gallwch osod copi arall ar ddyfais gludadwy i'w ddefnyddio gan brif ddefnyddiwr sengl pob trwydded.

F. Gwahanu Cydrannau. Mae cydrannau'r feddalwedd wedi'u trwyddedu fel uned sengl. Ni chewch wahanu'r cydrannau a'u gosod ar wahanol ddyfeisiau.

G. Mynediad o Bell. Gall prif ddefnyddiwr sengl y ddyfais drwyddedig gyrchu a defnyddio'r feddalwedd sydd wedi'i gosod ar y ddyfais drwyddedig o bell o unrhyw ddyfais arall. Efallai y byddwch yn caniatáu i ddefnyddwyr eraill gyrchu'r feddalwedd i ddarparu gwasanaethau cymorth i chi. Nid oes angen trwyddedau ychwanegol arnoch ar gyfer y mynediad hwn. Ni chaiff unrhyw berson arall ddefnyddio'r feddalwedd o dan yr un drwydded ar yr un pryd at unrhyw bwrpas arall.

H. Treial a Throsi. Efallai y bydd rhywfaint neu'r cyfan o'r meddalwedd wedi'i drwyddedu ar sail prawf. Mae eich hawliau i ddefnyddio meddalwedd prawf yn gyfyngedig i'r cyfnod prawf. Nodir meddalwedd y treial a hyd y cyfnod prawf yn ystod y broses actifadu. Efallai y bydd gennych yr opsiwn i drosi eich hawliau prawf yn danysgrifiad neu hawliau gwastadol. Bydd opsiynau trosi yn cael eu cyflwyno i chi ar ddiwedd eich cyfnod prawf. Ar ôl i unrhyw gyfnod prawf ddod i ben heb ei drosi, bydd y rhan fwyaf o nodweddion meddalwedd y treial yn stopio rhedeg.

I. COPI BACKUP. Gallwch wneud un copi wrth gefn o'r cyfryngau. Dim ond i ailosod y feddalwedd y gallwch ei ddefnyddio.

J. TROSGLWYDDO I TRYDYDD PARTI. Gall defnyddiwr cyntaf y feddalwedd drosglwyddo'r feddalwedd un-amser, a'r cytundeb hwn, yn uniongyrchol i drydydd parti. Rhaid i'r defnyddiwr cyntaf ddadosod y feddalwedd cyn ei drosglwyddo ar wahân i'r ddyfais. Ni chaiff y defnyddiwr cyntaf gadw unrhyw gopïau. Cyn unrhyw drosglwyddiad a ganiateir, rhaid i'r parti arall gytuno bod y cytundeb hwn yn berthnasol i drosglwyddo a defnyddio'r feddalwedd. Rhaid i'r trosglwyddiad gynnwys prawf trwydded. Os yw'r feddalwedd yn uwchraddiad, rhaid i unrhyw drosglwyddiad gynnwys pob fersiwn flaenorol o'r feddalwedd.

Copïo, Dosbarthu, Llwytho a Lawrlwytho

Gallwch chi gopïo, dosbarthu, uwchlwytho a lawrlwytho fersiwn treial y MEDDALWEDD hwn am ddim.

Defnyddiau Gwaharddedig

Ni chewch, heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gan AWDUR:

A. Dadosod, dadelfennu neu "ddatgloi", dadgodio neu wrthdroi cyfieithu neu beiriannydd, neu geisio mewn unrhyw fodd ail-greu neu ddarganfod unrhyw god ffynhonnell neu algorithmau sylfaenol MEDDALWEDD a ddarperir ar ffurf cod gwrthrych yn unig.

B. Defnyddio, copïo, addasu, neu uno copïau o'r MEDDALWEDD ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig ac eithrio fel y caniateir yn y DRWYDDED hon.

C. Trosglwyddo, rhentu, prydlesu, neu is-drwyddedu'r MEDDALWEDD.

D. Gwahanwch y rhaglenni meddalwedd sy'n cynnwys y MEDDALWEDD i'w defnyddio gan fwy nag un defnyddiwr ar y tro.

Hawlfraint

Mae'r holl deitlau a hawlfreintiau yn ac i'r MEDDALWEDD (gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw ddelweddau, ffotograffau, animeiddio, fideo, sain, cerddoriaeth, testun a "applets" a ymgorfforir yn y MEDDALWEDD) a'r deunyddiau printiedig cysylltiedig yn eiddo i AWDUR neu ei gyflenwyr. . Diogelir y MEDDALWEDD gan gyfreithiau hawlfraint a darpariaethau cytuniadau rhyngwladol. Cedwir pob hawl ledled y byd. Rhaid i chi drin y MEDDALWEDD fel unrhyw ddeunydd hawlfraint arall, ac eithrio y gallwch chi, yn ychwanegol at y copïau a ganiateir yn y DRWYDDED hwn, wneud un copi o'r MEDDALWEDD at ddibenion gwneud copi wrth gefn neu archifol yn unig. Ni chaniateir atgynhyrchu, trosglwyddo, trawsgrifio na storio unrhyw ran o'r deunyddiau printiedig sy'n cyd-fynd â nhw mewn unrhyw system adfer heb ganiatâd ysgrifenedig penodol AWDUR.

Terfynu

Bydd y DRWYDDED hon a'ch hawl i ddefnyddio'r MEDDALWEDD yn dod i ben ar unwaith heb rybudd gan AWDUR os byddwch yn methu â chydymffurfio â thelerau ac amodau'r DRWYDDED hon. Ar ôl ei derfynu, rydych chi'n cytuno i ddinistrio'r MEDDALWEDD, gan gynnwys yr holl ddogfennau a chopïau cysylltiedig. Mae hyn yn ychwanegol at ac nid yn lle unrhyw rwymedïau troseddol, sifil neu eraill sydd ar gael i AWDUR. Bydd polisi credyd AWDUR yn berthnasol. Mae polisi credyd AWDUR ar gael ar gais.

Ymwadiad

Mae'r Awdur yn Gwrthod yn Wir Pob Gwarant, P'un a yw'n Gyflym, yn Goblygedig neu'n Statudol, Gan gynnwys, Heb Gyfyngiad, Gwarantau Ymhlyg Masnachol, Ffitrwydd at Ddiben Penodol, Ac Unrhyw Warant a all godi yn ôl rheswm Defnydd Masnach, Custom, neu Gwrs Delio . Heb Gyfyngu ar yr uchod, rydych yn cydnabod bod meddalwedd yn cael ei darparu "fel y mae" ac nad yw'r awdur yn gwarantu y bydd meddalwedd yn rhedeg yn ddi-dor neu'n ddi-wall nac y bydd y feddalwedd honno'n gweithredu gyda chaledwedd a / neu feddalwedd na ddarperir gan yr awdur. Mae'r Ymwadiad Gwarant hwn yn Rhan Hanfodol o'r Cytundeb. Nid yw rhai taleithiau yn caniatáu gwahardd gwarantau ymhlyg, felly mae'n bosibl na fydd y gwaharddiad uchod yn berthnasol i chi, a gallai fod gennych hawliau eraill, sy'n amrywio o'r wladwriaeth i'r wladwriaeth.

Hawliau Defnyddwyr Heb eu Effeithio. Efallai y bydd gennych Hawliau Defnyddwyr Ychwanegol o dan eich deddfau lleol, na all y cytundeb hwn eu newid.

Yr hyn yr ydym yn ei warantu

Rydym yn gwarantu bod ein meddalwedd yn rhydd o firysau, heb drojan, nad yw'n cael data defnyddwyr ac nad yw'n uwchlwytho gwybodaeth defnyddiwr.

Os ydych wedi dod ar draws rhybudd o'r feddalwedd Antivirus, rydym yn argymell ichi ddadansoddi'r pecyn gosod meddalwedd gyda'r FIRUSTOTAL.