Note: The other languages of the website are Google-translated. Back to English
Mewngofnodi  \/ 
x
or
x
Cofrestru  \/ 
x

or

Canllaw Swyddogaethau Excel | ExtendOffice


Cronfa Ddata

Disgrifiad

Dadleuon

DAVERAGE Cyfartaledd dychwelyd sy'n cyfateb i'r meini prawf penodol. Database, Field, Criteria
DVAR Estimates the variance of a sample retrieved from a field that matches the given conditions Database, Field, Criteria
DVARP Returns the variance for an entire population retrieved from a field that matches the given conditions Database, Field, Criteria

Dyddiad ac Amser

Disgrifiad

Dadleuon

DATE Creu dyddiad gyda blwyddyn, mis a diwrnod year, month, day
DATEDIF Dychwelwch y blynyddoedd, y misoedd neu'r diwrnodau rhwng dau ddyddiad start_date, end_date, unit
DATEVALUE Trosi dyddiad sydd wedi'i storio fel fformat testun i ddyddiad dilys date_text
DAY Sicrhewch y diwrnod fel rhif (1 i 31) o ddyddiad date
DAYS Sicrhewch nifer y diwrnodau rhwng dau ddyddiad start_date, end_date
DAYS360 Sicrhewch nifer y diwrnodau rhwng 2 ddyddiad mewn blwyddyn 360 diwrnod start_date, end_date, method
EDATE Ychwanegwch n misoedd am ddyddiad start_date, months
EOMONTH Sicrhewch ddiwrnod olaf y mis n misoedd yn y dyfodol neu'r gorffennol start_date, months
ISOWEEKNUM Sicrhewch rif wythnos ISO o ddyddiad penodol date
HOUR Sicrhewch yr awr fel rhif (0 i 23) o amser dyddiad Serial_number
MINUTE Dychwelwch y munud fel rhif (0 i 59) o amser serial_number
MONTH Sicrhewch y mis fel rhif cyfanrif (1 i 12) o'r dyddiad serial_number
NETWORKDAYS Sicrhewch nifer y diwrnodau gwaith rhwng dau ddyddiad Start_date, End_date, Holidays
NETWORKDAYS.INTL Sicrhewch ddiwrnodau gwaith rhwng dau ddyddiad Start_date, End_date, Weekend, Holidays
NOW Sicrhewch y dyddiad a'r amser cyfredol  
SECOND Dychwelwch yr eiliadau fel rhif (0 i 59) o amser serial_number
TIME Creu amser gydag oriau, munudau ac eiliadau Hour, Minute, Second
TIMEVALUE Sicrhewch amser o linyn testun time_text
TODAY Sicrhewch y dyddiad cyfredol  
WEEKDAY Sicrhewch ddiwrnod yr wythnos fel rhif (1 i 7) o'r dyddiad Serial_number, Return_type
WEEKNUM Yn dychwelyd rhif wythnos y dyddiad penodol mewn blwyddyn Serial_number, [Return_type]
WORKDAY Yn ychwanegu diwrnodau gwaith at y dyddiad cychwyn penodol ac yn dychwelyd diwrnod gwaith Start_date, Days, [Holidays]
WORKDAY.INTL Yn ychwanegu diwrnodau gwaith at y dyddiad cychwyn penodol ac yn dychwelyd diwrnod gwaith heb gynnwys penwythnosau a gwyliau arferol Start_date, Days, [Weekend], [Holidays]
YEAR Yn dychwelyd y flwyddyn yn seiliedig ar y dyddiad penodol mewn fformat rhif cyfresol 4 digid Serial_number
YEARFRAC Yn cyfrifo'r flwyddyn ffracsiynol mewn fformat degol rhwng dyddiadau penodol Start_daye, End_date, [Basis]

Edrych a Chyfeirio

Disgrifiad

Dadleuon

ADDRESS Dychwelwch gyfeirnod cyfeiriad y gell yn ôl rhif colofn a rhif rhes. Row_num, Column_num, Abs_num, A1, Sheet_text
AREAS Dychwelwch nifer yr ardaloedd sy'n ffurfio'r cyfeirnod Reference
CHOOSE Dychwelwch werth o'r rhestr o ddadl gwerth yn ôl y rhif mynegai a roddir Index_num, Value1, [Value2]
COLUMN Dychwelwch nifer y golofn pa fformiwla sy'n ymddangos neu rif colofn y cyfeirnod a roddir Reference
COLUMNS Dychwelwch gyfanswm nifer y colofnau mewn arae neu gyfeirnod penodol Array
FORMULATEXT Dychwelwch fformiwla fel llinyn testun o gyfeirnod penodol Reference
GETPIVOTDATA Dychwelwch ddata yn seiliedig ar strwythur y tabl colyn data_field, pivot_table, [field1, item1]
HLOOKUP Chwiliwch am werth yn y tabl trwy baru rhes gyntaf Value, Table, Row_index, [Range_lookup]
HYPERLINK Creu hyperddolen sy'n cysylltu â thudalen we benodol, cyfeirnod cell Link_location, [Friendly_name]
INDEX Yn dychwelyd y gwerth a arddangosir yn seiliedig ar safle penodol o ystod neu arae Array, Row_num, [Col_num], [Area_num]
INDIRECT Trosi llinyn testun i gyfeirnod dilys ref_text, a1
LOOKUP Dewch o hyd i werth penodol mewn ystod un golofn lookup_value, lookup_vector, [result_vector]
MATCH Sicrhewch safle eitem mewn arae lookup_value, lookup_array, [match_type]
MMULT Dychwelwch gynhyrchion matrics dau arae Array1, Array2
OFFSET Dychwelwch gyfeirnod wedi'i wrthbwyso o fan cychwyn Reference, Rows, Cols, [height], [width]
ROW Dychwelwch rif rhes cyfeirnod [reference]
ROWS Dychwelwch nifer y rhesi mewn cyfeirnod neu arae Array
TRANSPOSE Cylchdroi cyfeiriadedd ystod neu arae Array
VLOOKUP Edrychwch ar werth mewn tabl trwy baru ar y golofn gyntaf a dychwelyd gwerth o golofn benodol lookup_value, Table_array, Col_index, [Range_lookup]

Ariannol

Disgrifiad

Dadleuon

FV Ffigurwch werth buddsoddiad yn y dyfodol rate, nper, pmt, pv, type
FVSCHEDULE Ffigurwch werth buddsoddiad cyfandaliad yn y dyfodol gyda chyfraddau llog addasadwy principal, Schedule
INTRATE Ffigurwch y gyfradd llog ar gyfer sicrwydd wedi'i fuddsoddi'n llawn Settlement, Maturity, Investment, Redemption, Basis
IRR Ffigurwch y gyfradd enillion fewnol ar gyfer cyfres o lifoedd arian sy'n digwydd yn rheolaidd Values, Guess
ISPMT Ffigurwch daliad llog cyfnod penodol buddsoddiad neu fenthyciad rate, Per, nper, pv
MDURATION Ffigurwch hyd addasedig Macauley ar gyfer diogelwch settlement, Maturity, Coupon, Yld, Frequency, Basis
MIRR Ffigurwch y gyfradd enillion fewnol wedi'i haddasu ar gyfer cyfres o lif arian Values, Finance_rate, Reinvest_rate
IPMT Ffigurwch y taliad llog am y cyfnod penodedig ar gyfer buddsoddiad neu lwyth rate, per, Nper, fv, type
AMORDEGRC Returns the linear depreciation of an asset for each accounting period by applying a depreciation coefficient based on the lifetime of the assets cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]
AMORLINC Returns the linear depreciation of an asset for each accounting period cost, date_purchased, first_period, salvage, period, rate, [basis]

Mathemateg

Disgrifiad

Dadleuon

ABS Dychwelwch werth absoliwt rhif. Number
AGGREGATE Dychwelwch yn seiliedig ar y swyddogaeth benodol a ddefnyddir. Function_num, Options, Ref1, [Ref2]
ARABIC Dychwelwch rif Arabeg yn ôl y rhif Rhufeinig a roddir. Text
ASIN Dychwelwch ongl triongl mewn radianau. Number
CEILING Rhif crwn hyd at y lluosrif agosaf Number, Multiple
CEILING.MATH Rhif crwn hyd at y cyfanrif agosaf neu'r agosaf agosaf Number, [Significance], [Mode]
CEILING.PRECISE Rhif crwn hyd at y cyfanrif agosaf neu'r agosaf agosaf gan anwybyddu arwydd rhif Number, [Significance]
COS Dychwelwch cosin ongl a roddir mewn radianau. Number
DECIMAL Dychwelwch rif degol. Text, Radix
DEGREES Dychwelwch ongl mewn graddau. Angle
SUMIF Dychwelwch y crynhoad am restr o rifau yn seiliedig ar y meini prawf penodol. Range, Criteria, Sum_range
SUMIFS Dychwelwch y crynhoad am restr o rifau sy'n cwrdd â'r holl feini prawf penodol. Sum_range, Range1, Criteria1, ...
SUMPRODUCT Dychwelwch ganlyniad araeau wedi'u lluosi a'u crynhoi. Array1, Array2, ...
TAN Dychwelwch werth tangiad ongl. Number
TRUNC Dychwelwch rif cwtog yn seiliedig ar gywirdeb penodol. Number, Mum_digits

Rhesymegol

Disgrifiad

Dadleuon

AND Profwch gyflyrau lluosog i ddychwelyd Gwir neu Gau. Logical1, Logical2, ...
FALSE Cynhyrchu gwerth rhesymegol GAU.  
IF Prawf am gyflwr penodol. logical_test, value_if_true, value_if_false
IFERROR Trapio a delio â gwallau. value, value_if_error
IFNA Trapio a delio â gwallau # Amherthnasol. value, value_if_na
IFS Profwch amodau lluosog i ddychwelyd yr ornest gyntaf. test1, value1, test2,value2, ...
NOT Gwrthdroi'r dadleuon neu'r canlyniadau. logical
OR Profwch gyflyrau lluosog gydag OR. logical1, logical2, ...
SWITCH Cydweddwch werthoedd lluosog, ond dychwelwch y gêm gyntaf. expression, value1,result1, value2,result2, ..., default
TRUE Cynhyrchwch y gwerth GWIR rhesymegol  
XOR Perfformiwch y swyddogaeth NEU unigryw. logical1, logical2, ...

Ystadegol

Disgrifiad

Dadleuon

COUNT Dychwelwch nifer y celloedd sy'n cynnwys rhifau. Value1, [Value2]
COUNTA Dychwelwch nifer y celloedd ac eithrio celloedd gwag. Value1, [Value2]
COUNTBLANK Dychwelwch nifer y celloedd gwag. Range
COUNTIF Dychwelwch nifer y celloedd sy'n cwrdd â maen prawf. Range, Criteria
COUNTIFS Dychwelwch nifer y celloedd sy'n cwrdd â chritera lluosog. Criteria_range1, Criteria1, ...

Testun

Disgrifiad

Dadleuon

CHAR Dychwelwch y cymeriad a bennir gan rif. Number
CLEAN Tynnwch yr holl nodau na ellir eu hargraffu o'r testun a roddir. Text
CODE Dychwelwch god rhifol o'r cymeriad cyntaf mewn llinyn testun penodol. Text
CONCAT Ymunwch â thestunau o sawl colofn, rhes neu ystod gyda'i gilydd. Text1, Text2, ...
CONCATENATE Ymunwch â dau neu fwy o eitemau testun o sawl cell yn un. Text1, Text2, ...
DOLLAR Trosi rhif i destun yn y fformat arian cyfred. Number, Decimals
EXACT Yn dychwelyd YN WIR os yw dau dant o'u cymharu yn union yr un fath, neu'n dychwelyd yn GAU. Text1, Text2
FIND Yn dychwelyd safle cychwyn llinyn y tu mewn i un arall. Find_text, Within_text, Start_num
FIXED Yn dychwelyd rhif wedi'i fformatio fel degolion a'i gynrychioli fel testun. Number, Decimal_places, No_commas
LEFT Yn tynnu llinyn o'r chwith o'r llinyn testun. Text, Num_chars
LEN Cyfrif nifer y cymeriadau. Text
LOWER Llythyrau llythrennau bach yn y llinyn testun. Text
SUBSTITUTE Amnewid testun yn seiliedig ar destun penodol. text, new_text, old_text, [instance_num]
TEXT Trosi rhif i destun gyda fformat penodol. text, format_text
TEXTJOIN Ymunwch â gwerthoedd lluosog gyda amffinydd penodol delimiter, ignore_empty, text1, [text2]...
TRIM Tynnwch fannau ychwanegol o'r llinyn testun text
UNICHAR Dychwelwch y cymeriad Unicode yn seiliedig ar rif penodol. number
UNICODE Dychwelwch y rhif yn seiliedig ar gymeriad cyntaf testun penodol. text
UPPER Trosi pob llythyren o destun penodol yn uwch na hynny. text
VALUE Trosi testun yn rhif. text
MID Dychwelwch y nodau penodol o ganol llinyn testun. text, start_num, num_chars
NUMBERVALUE Dychwelwch y rhif go iawn o rif sy'n cael ei storio fel testun. text, decimal_separator, group_separator
PROPER Trosi tannau testun yn achos cywir. text
REPLACE Darganfyddwch a disodli nodau yn seiliedig ar leoliad penodol o linyn testun gyda thestun newydd. old_text, start_num, num_chars, new_text
REPT Dychwelwch y testun ailadroddus yn ôl nifer penodol o weithiau. text, number_times
RIGHT Tynnwch y testun o ochr dde'r llinyn testun. text, num_chars
SEARCH Dychwelwch leoliad y cymeriad neu'r testun penodol o'r llinyn testun a roddir. find_text, within_text, start_num